Проектът чрез който ще защитим околната среда и хората на Силистра

В присъствието на Кмета на Община Силистра и неговия екип, Областния управител, Общински съветници, журналисти, общинска администрация, изпълнител и строителен надзор, гости и много граждани на 19.08.2014г. стартира най-големият инфраструктурен проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води в град Силистра и доизграждане на канализационна мрежа, и частична реконструкция на водопроводната мрежа на град Силистра“, който касае едно от богатствата на планетата – Водата.

Той е на стойност над 72.6 милиона лева, осигурени по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-CO59.

В приветствието си д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра отчете полезността при реализация на проекта и дългосрочния ефект на заложените в него дейности.

„Изграждането на нова разделна канализация, както и реконструкцията на съществуваща водопроводна мрежа в гр.Силистра ще допринесе за намаляване до минимум загубите на питейна вода и на авариите по трасето. Намаляването на разходите за населението на ВиК услуги и повишаване качеството на живот на жителите и гостите на града са приоритетна линия в разработването и защитата на проекта. Чрез реализацията му ще се подобри качеството на повърхностните и подземните води, чрез изграждане на канализационна мрежа и съвременни средства за третиране на отпадъчните води в Пречиствателната станция, която ще е факт с този проект и чиято първа копка предстои“.

Дейностите, с които ще се заеме изпълнителят по проекта „Строително – предприемачески холдинг“ ЕООД са: ще се изгради битова канализация – второстепенни клонове – 15 258 м., ще бъдат реконструирани канализации за смесена и дъждовна вода – 15 757 м (в т.ч. главни клонове – 2048 м, второстепенни клонове 13 709м). Ще се изградят 16 дъждопреливника и ще се реконструира водопровод – 8 998 м (в т. ч. главни клонове – 3520 м, второстепенни клонове – 5 478 м). Планирани са и рехабилитация на сградни водопроводни отклонения – 271 по водопроводите и рехабилитация на сградни канализационни отклонения – 440, както и още нови сградни канализационни отклонения – 47.

Техническият ръководител от страна на изпълнителя гл. инж. Александър Ралев обясни някои от особеностите в технически план: „Проектът обхваща 20 подобекта на територията на голяма част от град Силистра. Подмяната на канализационни мрежи обхваща 45 линейни км – 32 км канализационни тръбопроводи и 10-15 км тръбопроводи с отклоненията. На над 20 км възлизат изкопите в Силистра, от които 2 км са с дълбочина 6-7,5 м. Почвите са льосови и изискват време като сегашното, за да върви проектът в ход, което означава, че при мека зима проектът ще бъде завършен в срок.“

Коментари