Tag Archives: жътва

С по-високи средни добиви е завършила жътвата на есенниците в Силистренско

Ñåëî Ïîáåäà (5 þëè 2012) Ñúñ ñòàð íàðîäåí îáè÷àé "Çàæúíâàíå" áå îòêðèòà îôèöèàëíî æúòâàòà íà ïøåíèöà â îáëàñòòà  â çåìëèùåòî íà Çåìåäåëñêà êîîïåðàöèÿ "Ïîáåäà" â åäíîèìåííîòî ñåëî.Ïðåñôîòî -ÁÒÀ ñíèìêà:Ãðèãîð Ìàðèíîâ(ÅÇ)

Със 101 килограм по-висок от миналогодишния е средният добив от 543 килограма, получен през тази година в Силистренско от пшеницата, показва справка от Областната земеделска дирекция. С 99 килограма по-висок е средният добив от ечемика и с 14 килограма –