Tag Archives: Министерски съвет

Въвеждат се по-стриктни изисквания за безопасност на детските играчки

Министерският съвет прие промени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, които отразяват промените в европейското законодателство. Наредбата определя правилата за употреба в детските играчки на химични вещества, класифицирани като мутагенни, канцерогенни и токсични за репродукцията.